Μουσική και μουσικοκριτική στην εποχή της στρατευμένης τέχνης: η περίπτωση του Dimitri Shostakovich.

Δάδη, Σεβαστή-Μαρία (2008-06-20)

Διπλωματική εργασία