Το έργο "Τελεσταί" του Μ.Αδάμη: μουσικολογικές αναζητήσει, σύγκριση με βυζαντινά πρότυπα.

Γκουγκουστάμου, Γεωργία (2015-10-05)

Διπλωματική εργασία

Files in this item
Thumbnail1538_0α. Τετέλεσται-Μ. Αδάμης.mp3

Thumbnail1538_0β. κασέτα Τετέλεσται-Μ. Αδάμης.mp3

Thumbnail1538_01 Ήδη βάπτεται κάλαμος αποφάσεως-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_02 Σταυρωθήτω έκραζον-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_03 Σιγησάτω πάσα σάρξ βροτεία-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_04 Ως πρόβατον επί σφαγήν-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_05 Όν εκήρυξεν-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_06 Ο αναβαλλόμενος φως-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_07 Μακάριοι οι ειρηνοποιοί-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_08 Μακάριοι οι πεινώντες-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_09 Μακάριοι οι δεδιωγμένοι-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_10 Μακάριοι οι πενθούντες-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_11 Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_12 Εσταυρώθης δι' εμέ-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_13 Σταυρουμένου σου Χριστέ-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_14 ...Σωτήρ εν τη Βασιλεία σου-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_15 Δεύτε χριστοφόλοι λαοί-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_16 Των Αγγέλων ο δήμος κατεπλάγη-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_17 Η ζωή εν τάφω-Ραιδεστηνός.mp3

Thumbnail1538_18 Η ζωή εν τάφω-Ταλιαδώρος.mp3

Thumbnail1538_19 Αι γενεαι πάσαι-Ραιδεστηνός.mp3