Οι αλυσίδες Markov Πρώτης Τάξης ως μοντέλα για τη δημιουργία διαδραστικών έργων με τη χρήση της γραφικής γλώσσας προγραμματισμού MAX/MSP.

Μαρωνίδης, Δημήτριος (2006-02-02)

Διπλωματική εργασία