Ο 'Οσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: βιοεργογραφία, μεταγραφές ή μουσικολογικές αναλύσεις των αναβαθμών.

Ταπέ, Στέλλα (2009-05-21)

Διπλωματική εργασία