Προσδιορισμός μετρικής δομής : Lerdahl and Jackendoff (1983) - Longuet - Higgins και Lee (1982).

Σαρακατσιάνος, Αντώνιος (2004-09-30)

Διπλωματική εργασία