Υπολογιστικά μοντέλα αντίληψης ρυθμού: μοντέλο Longuet -Higgin & Lee και μοντέλο Povel & Essens.

Σιδηράς, Χρήστος (2007-07-20)

Διπλωματική εργασία