Μελέτη των αρχαίων αυλών του Έλγιν με το λογισμικό "Aulos".

Αποστόλου, Αθανάσιος (2000-01-18)

Διπλωματική εργασία