Διερευνώντας το ιδεώδες της οπτικής μουσικής: ορισμοί, εκφάνσεις και αισθητικές αφετηρίες (1893-1933).

Μαρκάκη, Μαρία (2012-09-21)

Διπλωματική εργασία