"Το Γενέσιον της Θεοτόκου": η δομή της ακολουθίας, αναλύσεις και μεταγραφές τροπαρίων.

Σαπιρίδου, Μαρία (2005-06-22)

Διπλωματική εργασία