Τα δωδεκαφθογγικά έργα του Igor Stravinsky.

Δροσέλτης, Αλέξανδρος (2001-12-13)

Διπλωματική εργασία