Υπολογιστικά μοντέλα προσδιορισμού τονικότητας: οι αλγόριθμοι των Longuet - Higgins και Krumhansl.

Αϊβάζογλου, Ιωάννης (2006-10-19)

Διπλωματική εργασία