Μουσικά θέματα στη ζωγραφική του Νικολάου Γύζη: εικονογραφική και μουσικολογική προσέγγιση.

Ζγιάλτου, Αθανασία (2010-10-12)

Διπλωματική εργασία