Αποδελτίωση του περιοδικού Hesperia (1976-1998).

Μαγνήσαλη, Τριγώνα (2002-03-11)

Διπλωματική εργασία