Τροπικότητα και μορφοκλασματικότητα: στοιχεία της βυζαντινής οκταηχίας.

Σιδέρης, Αναστάσιος (2018-02-01)

Διπλωματική εργασία

Files in this item
Thumbnail1572_01.«Υμνούμεν σου Χριστέ» (Α΄ Ήχος).mp3

Thumbnail1572_02.«Το φιλοτάραχον γένος» (Α΄ Ήχος).mp3

Thumbnail1572_03.«Πάσα πνοή και πάσα κτίσις» (Β Ήχος).mp3

Thumbnail1572_04.«Όντως παράνομοι» (Β Ήχος).mp3

Thumbnail1572_05.«Δεύτε πάντα τα έθνη» (Γ Ήχος).mp3

Thumbnail1572_06.«Εβραίοι συνέκλεισαν» (Γ Ήχος).mp3

Thumbnail1572_07.«Ο Σταυρόν υπομείνας» (Δ Ήχος).mp3

Thumbnail1572_08.«Που εστίν Ιησούς» (Δ Ήχος).mp3

Thumbnail1572_09.«Κύριε εσφραγισμένου του τάφου» ( πλ. του Α΄ Ήχος).mp3

Thumbnail1572_10.«Του θεοδέγμονος τάφου (πλ. του Α΄ Ήχος).mp3

Thumbnail1572_11.« Ο Σταυρός σου Κύριε» (πλ. του Β΄ Ήχος).mp3

Thumbnail1572_12.«Του ζωοδοόχον σου μνήματος» (πλ. του Β΄ Ήχος).mp3

Thumbnail1572_13.«Ανέστη Χριστός ο Θεός» (Βαρύς Ήχος).mp3

Thumbnail1572_14.«Τι απεδοκιμάστε τον λίθον» (Βαρύς Ήχος).mp3

Thumbnail1572_15.«Κύριε ει και κριτηρίω παρέστης» (πλ. του Δ΄ Ήχος).mp3

Thumbnail1572_16.«Πορευθέντος εν πύλαις Άδου Κύριε» (πλ. του Δ΄ Ήχος).mp3