Η Οσία Κασσία: εορτασμός και μουσικολογική μελέτη επιλεγμένων στιχηρών.

Ποζίδου, Ευμορφίλη (2019-06-20)

Διπλωματιή εργασία

Files in this itemThumbnail1774_01. Απεστάλη άγγελος Γαβριήλ.mp3

Thumbnail1774_02.Εκ ρίζης αγαθής.mp3

Thumbnail1774_03. Η Έδεσσα ευφραίνεται.mp3

Thumbnail1774_04. Η των λειψάνων σου θήκη.mp3

Thumbnail1774_05. Ηγάπησας Θεοφόρε.mp3

Thumbnail1774_06. Καταλίπουσα τα τερπνά.mp3

Thumbnail1774_07. Όπου επλεόνασεν η αμαρτία.mp3

Thumbnail1774_08. Οτε εξεδήμησας Θεοτόκε Παρθένε.mp3

Thumbnail1774_09. Παράδοξον θαύμα γέγονεν.mp3

Thumbnail1774_10. Τα της ψυχής θηρεύματα.mp3

Thumbnail1774_11. Την πεντάχορδον λύραν.mp3

Thumbnail1774_12. Τους φωστήρας τους μεγάλους.mp3

Thumbnail1774_13. Υπερ την των Ελλήνων παιδείαν.mp3

Thumbnail1774_14. Ψυχαί δικαίων.mp3

Thumbnail1774_15. Ω ζεύγος άμωμον.mp3