Η πειραματική μουσική υπό το πλαίσιο της θεωρίας "περί φιλοξενίας" του Jacques Derrida.

Πουλή, Στέλλα-Μαρία (2019-06-24)

Διπλωματική εργασία