Παλαιογραφική μελέτη των δοξαστικών του πρώτου ήχου, από το Δοξαστάριο του Πέτρου Πελοποννησίου.

Δαλαμπίρα, Μαρία - Ισαβέλλα (2020-01-29)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail983_01. Πάσα πνοή... Αινείτε... Ερχόμενος ο Κύριος... ήχος Α΄..mp3

Thumbnail983_02. Ερχόμενος ο Κύριος... ήχος Α΄..mp3

Thumbnail983_03. Εν ταις λαμπρότησι των Αγίων σου... ήχος Α΄..mp3

Thumbnail983_04. Σε τον της Παρθένου... ήχος Α΄..mp3

Thumbnail983_05.Την φιλαδελφίαν κτησώμεθα... ήχος Α΄..mp3

Thumbnail983_06. Πάσα η κτίσις... ήχος Α΄. (1).mp3