Διερεύνηση στερεοφωνικών τεχνικών ηχογράφησης και μίξης κρουστού οργάνου (drums) μέσω διαφορετικών στερεοφωνικών τεχνικών μικροφώνων.

Μαραγκού, Θεοδοσία (2023-02-10)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1907_01.XY XY GJ.mp3

1907_02.GJ XY GJ.mp3

1907_03.GJ GJ XY.mp3

1907_04.XY GJ XY.mp3

1907_05.XY.mp3

1907_06.GJ.mp3

1907_07.XY GJ XY GJ.mp3

1907_08.GJ XY GJ XY.mp3