Σωματικά προβλήματα των πιανιστών: από την πάθηση, στη μάθηση και την πληροφόρηση. Προτεινόμενες μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης βάσει έρευνας, καταγραφής και αιτιολογίας των προβλημάτων των πιανιστών.

Τσιγάρα, Μαρία (2011-11-10)

Διπλωματική εργασία