Αισθητική και κάλλος στη βυζαντινή μουσική: θεωρητικές προσεγγίσεις και μουσικολογικές αναλύσεις κομματιών της Μεταμορφώσεως.

Κουκουλίδης-Κακούλης, Αλέξιος (2012-06-20)

Διπλωματική εργασία

Διπλωματική εργασία