Διερεύνηση ακουστικών ιδιοτήτων της κιθάρας.

Καρκαλή, Μαρία (2011-07-06)

Διπλωματική εργασία