Η Τέταρτη Κυριακή των Νηστειών και ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης (της Κλίμακος): μουσικολογικές προσεγγίσεις.

Μάμογλου, Σωτήριος (2012-10-29)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail1263-01.ὅσιε Πάτερ.mp3

Thumbnail1263-02.Τὸν ἐπὶ γῆς.mp3

Thumbnail1263-03.Ταίς των δακρύων σου ροαίς.mp3

Thumbnail1263-04.Τὸν ἄχραντον Σταυρόν.mp3

Thumbnail1263-05.Δεῦτε ἐργασώμεθα.mp3

Thumbnail1263-06.Μεγίστους.mp3

Thumbnail1263-07.Τὸν χρόνον τῆς Νηστείας.mp3

Thumbnail1263-08.Ὑπερμεσάσαντες.mp3

Thumbnail1263-09.Ὁ τὸν ἀμπελῶνα.mp3

Thumbnail1263-10.Λῃσταῖς Λογισμοῖς.mp3

Thumbnail1263-11.Ἀρχαγγελικῶς.mp3

Thumbnail1263-12.Τῆς ἐρήμου.mp3