Άγιος Νεομάρτυς Χριστόδουλος ο Κασσανδρινός: μελοποίηση ακολουθίας, μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων.

Δέλιος, Αθανάσιος (2012-06-20)

Διπλωματική εργασία

Files in this item
Thumbnail996-01Α. Κύριε εκέκραξα...., ήχος δ' στιχηραρικος..mp3

Thumbnail996-02Α. Κατευθυνθήτω..., ήχος ο αυτός..mp3

Thumbnail996-03Α. Ώς χριστού δούλος γνήσιος......mp3

Thumbnail996-04Α. Τη αγάπη του κτίσαντος.....mp3

Thumbnail996-05Α. Τον Σταυρόν του κυρίου σου....mp3

Thumbnail996-06Α. Κασσανδρείας το βλάστημα....mp3

Thumbnail996-07Α. Και δεσμούς τε και μάστιγας.....mp3

Thumbnail996-08Α. Τη αγχονή το σώμα σου.....mp3

Thumbnail996-09Α. Σήμερον ο Νεομάρτυς Χριστόδουλος..., δοξαστικόν των εσπερίων..mp3

Thumbnail996-10Α. Τις μη μακαρίσει Σε...., ιδιόμελον Θεοτοκίον, ήχος ο αυτός..mp3

Thumbnail996-11Α. Ευφραίνεται ενθέως..., ήχος α΄..mp3

Thumbnail996-12Α. Τη φερωνύμω σου κλήσει.....mp3

Thumbnail996-13Α. Μαρτυρική ενστάσει καλλωπιζόμενος.....mp3

Thumbnail996-14Α. Της ευσεβείας πρακτικώς....mp3

Thumbnail996-15Α. Ώς Χριστού Στρατιώτης....., δοξαστικόν της Λιτής.mp3

Thumbnail996-16Α. Εκ παντοίων κινδύνων...., αυτόμελον Θεοτοκίον..mp3

Thumbnail996-17Α. Οτε εξελέσθαι των χειρών....mp3

Thumbnail996-18Α. Φέρων του Σωτήρος τον Σταυρόν.....mp3

Thumbnail996-19Α. Χαίροις Κασσανδρείας ο βλαστός....mp3

Thumbnail996-20Α. Του μαρτυρίου την οδόν..., δοξαστικόν των αποστίχων..mp3

Thumbnail996-21Α. Δέσποινα πρόσδεξαι...., αυτόμελον θεοτοκίον..mp3

Thumbnail996-22Α. Θείον βλάστημα... Δόξα. Και νυν.Σε την μεσιτεύσασαν..., απολυτίκιον και θεοτοκίον..mp3

Thumbnail996-01Β. Θεός Κύριος....mp3

Thumbnail996-02Β. Θείον βλάστημα... Δόξα. Και νυν. Σε την μεσιτεύσασαν..., απολυτίκιον και θεοτοκίον..mp3

Thumbnail996-03Β. Ώς δούλος του χριστού..., μετά την ά στιχολογίαν..mp3

Thumbnail996-04Β. Ώς δούλος του χριστού....mp3

Thumbnail996-05Β. Τον Σταυρόν του κυρίου..mp3

Thumbnail996-06Β. Άγχόνη ενέκρώσας... μετά τον πολυέλεον..mp3

Thumbnail996-07Β. Το ά αντίφωνον του δ΄ήχου- προκείμενον της εορτής..mp3

Thumbnail996-08Β. Προκείμενον του Εύαγγελίου.mp3

Thumbnail996-09Β. Τροπάρια ψαλλόμενα μετά τον Ν΄ψαλμόν..mp3

Thumbnail996-10Β. Τω φωτί της πίστεως..., ιδιόμελον μετά τον Ν΄ψαλμόν..mp3

Thumbnail996-11Β. Ωδή Α΄..mp3

Thumbnail996-12Β. Ωδή Γ΄..mp3

Thumbnail996-13Β. Ο Νεομάρτυς του χριστού..., μεσώδιον κάθισμα..mp3

Thumbnail996-14Β. Ωδή Δ΄..mp3

Thumbnail996-15Β. Ωδή Ε΄..mp3

Thumbnail996-16Β. Ωδή Στ΄..mp3

Thumbnail996-17Β. Φερωνύμως Άγιε..., κοντάκιον..mp3

Thumbnail996-18Β. Ωδή Ζ΄..mp3

Thumbnail996-19Β. Ωδή Η΄..mp3

Thumbnail996-20Β. Ωδή Θ΄..mp3

Thumbnail996-21Β. Χριστού τω θείω έρωτι..., εξαποστειλάριον..mp3

Thumbnail996-22Β. Πάσα πνοή.....mp3

Thumbnail996-23Β. Αινετε.....mp3

Thumbnail996-24Β. Τον Νεομάρτυρα πάντες.....mp3

Thumbnail996-25Β. Της Κασσανδρείας η χώρα..mp3

Thumbnail996-26Β. Αθλητικώς αριστεύσας..mp3

Thumbnail996-27Β. Ταις των μαρτύρων χορείαις....mp3

Thumbnail996-28Β. Της αληθείας τη γνώσει...., δοξαστικόν των Αϊνων..mp3

Thumbnail996-29Β. Μακαρίζομέν Σε..., αυτόμελον θεοτοκίον..mp3

Thumbnail996-30Β. Χαίροις Κασσανδρείας θείος βλαστός..., μεγαλυνάριον..mp3