Παράδοση και νεωτερισμός στο συνθετικό έργο του Σόλωνα Μιχαηλίδη.

Κυριακίδου, Αντιγόνη (2007-06-27)

Διπλωματική εξέταση