Η Αναγέννηση της βυζαντινής μουσικής (1650-1720) και οι κορυφαίοι εκπρόσωποί της: Χρυσάφης ο νέος, Γερμανός Νέων Πατρών, Μπαλάσιος ιερεύς, Πέτρος Μπερεκέτης ο μελωδός.

Λαμπρινόπουλος, Σπυρίδων (2005-06-14)

Διπλωματική εξέταση