Διερεύνηση των ακουστικών ιδιοτήτων ενός χώρου συναυλιών ή θεάτρου.

Σκούρτου, Ελισάβετ-Αμαλία (2010-06-21)

Διπλωματική εργασία