Σύνθεση ήχου μέσω φυσικής προτυποποίησης: υλοποίηση κρουστού υβριδικού συνθετητή στη MAX/MSP.

Σάλτα, Μαρία-Ελένη (2010-03-08)

Διπλωματική εργασία