Ρυθμική συγκριτική μελέτη μεταξύ του Απόστολου Κώνστα Χίου και του Χρύσανθου εκ Μαδύτων: με μουσικά παραδείγματα από τους τέσσερις δρόμους μελοποιΐας .

Γκερμπεσιώτη, Ιωάννα (2007-06-26)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail933-01.Τα κατανυκτικά τροπάρια της Μ.Τεσσαρακοστής του Πέτρου Πελοποννήσιου, ήχος πλ. Α'.mp3

Thumbnail933-02.Το ''Άξιον εστίν'' το ''αρχαίον'', ήχος Β'.mp3

Thumbnail933-03.Δοξαστικό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ''Όπου επισκιάσει'' του Πέτρου Πελλοποννησίου, ήχος πλ. Α'.mp3

Thumbnail933-04.Στίχοι από το ''Μακάριος Ανήρ'' του Μανουήλ Πρωτοψάλτου, ήχος πλ.Α'.mp3

Thumbnail933-05.Καλοφωνικός Ειρμός ''Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός'' του Γεωργίου Κρητός, ήχος Δ'.mp3

Thumbnail933-06.Δοξαστικό ''Τις μη μακαρίσει σε'' του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ήχος πλ.Β'.mp3

Thumbnail933-07.Κοινωνικό της Κυριακής του Θωμά ''Επαίνει Ιερουσαλήμ'' του Πέτρου Πελοποννησίου, ήχος πλ.Α'.mp3