Ο John Cage και ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας του μουσικού έργου στον 20ο αιώνα: μία κριτική προσέγγιση στο 4' 33''.

Καραμούτσιου, Αλεξάνδρα (2011-03-10)

Διπλωματική εργασία