Μουσικολογικές προσεγγίσεις του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής της Ρωμαίας: μεταγραφή και ανάλυση επιλεγμένων τροπαρίων, συγκριτική μελέτη του δοξαστικού "Παρθενομάρτυς Αθληφόρε" και προσομοιακή μελέτη.

Μαριόλου, Ευαγγελία (2013-10-01)

Διπλωματική εργασία

Files in this item
Thumbnail1322_01.«Παρθενομάρτυς Ἀθληφόρε».aiff

Thumbnail1322_02.«Ἐν πόλει τοῡ θεοῡ ήμῶν».aiff

Thumbnail1322_03.«Δεῦτε πάντα τῆς γῆς τὰ πέρατα».aiff

Thumbnail1322_04.«Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον»..aiff

Thumbnail1322_05.«Παρασκευῆς τῆς Παρθένου»,.aiff

Thumbnail1322_06.Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος.aiff

Thumbnail1322_07.«Παρθενομάρτυς Ἀθληφόρε».aiff

Thumbnail1322_08.«Πολυώδυνα βάσανα».mp3

Thumbnail1322_09.«Δεῦτε πάντα τῆς γῆς τὰ πέρατα».aiff

Thumbnail1322_10.«Σήμερον τοῦ ἐπουρανίου Βασιλέως».aiff

Thumbnail1322_11.«Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον»..aiff