Τα καλλιτεχνικά καμπαρέ στην Μονμάρτη του τέλους του 19ου αιώνα: μουσικές, αισθητικές και κοινωνικές διαστάσεις μια αντικουλτούρας.

Παζαρλόγλου, Γεωργία (2015-03-19)

Διπλωματική εργασία