Σαλπίσωμεν εν σάλπιγγι ασμάτων: Δόξα είς τους αίνους του Αγίου Νικολάου = Glory to the Lauds of St Nicholas.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Ήχος Πλάγιος Α', Κε