Εωθινόν Ε': Ω των σοφών Σου, Δόξα εις τους αίνους = Eothinon E', Glory to the Lauds.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Ήχος Πλάγιος Α', Πα