Σήμερον αι ψυχαί των γηγγενών: Δόξα εις τους αίνους των Τριών Ιεραρχών = Glory to the Lauds of the Three Hirerachs.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Ήχος Β', Δι