Η Σαλώμη του Richard Stauss: ένα oπερατικό σύμβολο-πρότυπο της Fin-De-Siecle Ευρώπης.

Μποτσφάρη, Σοφία (2010-06-18)

Διπλωματική εργασία