Σήμερον προέρχεται: Δόξα εις τους αίνους ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού = Glory to the Lauds of the Exaltation of the Holy Cross.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Ήχος Πλάγιος Β', Πα