Σήμερον ο λαμπήρ ο διαυγής: Δόξα είς τους αίνους Αγίου Τρύφωνος = Glory to the Lauds of St Tryphon.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Ήχος Β', Δι