Μεθ' ημέρας οκτώ: Δόξα ει; Τους αίνους τη Κυριακή του Θωμά = Glory to the Lauds of the St Thomas Sunday.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Πλάγιος Β', Πα