Φρέναν καθάραντες: Δόξα εις τους αίνους της Παναγίας Βλαχερνών, 31 Αυγούστου = Glory to the Lauds of the St Mary Blachernae, 31 August.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Πλάγιος Β', Δι

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο