Η μέθοδος του Emile Jaques Dalcroze και η παρουσία της στον Ελλαδικό χώρο μέσα από την εφαρμογή της σε σχολεία των Αθηνών.

Πουλχαρίδου, Μελάνα (2010-06-30)

Διπλωματική εργασία