Ευαγγελιστά Ιωάννη: Δόξα είς τους αίνους = Evangelist John: Glory to the Lauds.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Πλάγιος Δ', Νη