Αυτή η μέρα Κυρίου: Δόξα εις τους αίνους Γενεθλίων της Θεοτόκου = Glory to the Lauds of the Nativity of Theotokos.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Πλάγιος Β', Πα