Βασιλεύ Ουράνιε: Δόξα είς τους αίνους της Πεντηκοστής = Heavenly King O Comforter: Glory to the Lauds.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Πλάγιος Β', Πα