Σήμερον τω ναώ προσάγεται: Δόξα είς τους αίνους των εισοδίων της Θεοτόκου.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Πλάγιος Β', Δι