Δεύτε ασματικοίς στέμμασι: Δόξα εις τον Εσπερινόν Οσίας Μαρκέλλης = Glory to the Vespers of St Markella.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Ελλειπές

Musical Score

Πλάγιος Α', Πα