Ο των ανάκτων άναξ: Δόξα εις τους αίνους των Αγίων κ Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Παραλλαγή του Δοξαστικού ΝΜ 4.

Musical Score

Πλάγιος Δ', Νη