Μωσής τώ καιρώ: Δόξα είς τους αίνους τη Α' Κυριακή των Νηστειών.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Πλάγιος Β', Πα = Plagal 2nd, Pa.