Η πρακτική του Flash Mob με NDI προσέγγιση ως εργαλείο στην εκπαίδευση.

Περίσογλου, Ελισάβετ (2021-07-06)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


317_01.flash mob 2014.mp4

317_02.flash mob 2019.mp4