Το βιολί και η χρήση του στη λόγια μουσική της Πόλης και του ευρύτερου περιβάλλοντος της.

Κουρουπάκης, Εμμανουήλ (2021-10-01)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


836_01.Uşşak Peşrev - İbrahim Ağa.mp3

836_02.Στό ταξείδι της ζωής μου – Πέτρος Πελλοπονήσιος.mp3

836_03.Rast Beste - Dilhayat Kalfa.mp3

836_04.Nihavent Longa - Kemani Kevser Hanım.mp3

836_05.Hüseyni Saz Semâî - Lavtaci Andon.mp3

836_06.Hicazkar Peşrev - Tanburi Cemil Bey.mp3

836_07.Altın tasta gül kuruttum - Nîmet Hanım.mp3