Η μουσική παράδοση της Όσσας, του Βερτίσκου, του Σοχού και του Προφήτη, μέσα από την επιτόπια έρευνα της Αθηνάς Κατσανεβάκη: αρχειακή καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων.

Αγγελάκαρος, Παναγιώτης (2022-02-23)

Διπλωματική εργασία